Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Nowak-Karpińska

Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi

Prawo karne i karnoskarbowe

  • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw, w tym w szczególności przestępstw: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przestępstw stypizowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych (np. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pomimo powstania warunków jego zgłoszenia,  ogłaszanie nieprawdziwych danych o funkcjonowaniu spółki) etc.,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych, jeżeli pokrzywdzony działa: w roli oskarżyciela posiłkowego zarówno ubocznego jak i subsydiarnego, w roli powoda cywilnego lub w roli oskarżyciela prywatnego,
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika osób żądających odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika podmiotów zbiorowych, których przedstawiciele biorą udział w postępowaniu sądowym na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o wykroczenia w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym,
    występowanie w charakterze pełnomocnika podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej w postępowaniu karnym skarbowym,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa i postępowania karnego,